สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 และ ประจำปีการศึกษา 2561

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ผู้อำนวยการ

นายมนัส ชูราศรี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิชล

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด)


วิทยาลัยเทคนิคสิชล หยุดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ เป็นระยะเวลา 1 วัน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 

วิทยาลัยเทคนิคสิชล จะดำเนินการเปิดสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียน นักศึกษาสาขางานเครื่องมือกลทวิภาคี (ม.6) โดยกำหนดเปิดสอน ในวันที่ 13 มีนาคม - 5 เมษายน 2566 

วิทยาลัยเทคนิคสิชล จะดำเนินการเปิดสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจจะลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน โดยกำหนดเปิดสอน ในวันที้่ 13 มีนาคม - 5 เมษายน 2566

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ประกาศผลการเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1-2 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทุกแผนกวิชา

    

ข่าวกิจกรรม (ข่าวกิจกรรมทั้งหมด)

วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566 15:07

ขอเชิญบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสิชล เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อดิจิทัล หลักสูตรการสร้างสื่อดิจิทัลด้วย Canva...

วันพฤหัสบดี, 19 มกราคม 2566 11:40

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (E-Portfolio)...

วันศุกร์, 07 ตุลาคม 2565 16:21

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ได้จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี...

วิทยาลัยเทคนิคสิชล

      วิทยาลัยเทคนิคสิชล จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษา ขยายการอาชีวศึกษาให้กว้างขวาง สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และตลาดแรงงาน รวมทั้งให้บริการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น อ่านต่อ 

วิทยาลัยเทคนิคสิชลเปิดทำการสอน 2 ระดับ ได้แก่

  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบปกติ  ประกอบด้วยสาขางาน ยานยนต์ (ระบบปกติและระบบทิวิคาคี), เครื่องมือกล, ผลิตภัณฑ์, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, ก่อสร้าง, การบัญชี, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การโรงแรม
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทิวิภาคี ประกอบด้วยสาขางานเทคนิคยานยนต์, เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์, เครื่องมือกล, เทคโนโลยีงานเชื่อม,โครงสร้างโลหะ, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, ก่อสร้าง, การบัญชี, ธุรกิจดิจิทัล, บริการอาหารและเครื่องดื่ม


สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วิทยาลัยเทคนิคสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัยเดิม มีห้องสมุด สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ อาจเป็นตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดองหรือ

เก็บรักษาโดยวิธีอื่นๆ พันธุ์พืชที่ทำการเก็บรวบรวมไว้นั้น จะเป็นแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ

https://sites.google.com/sichontc.ac.th/botanic-garden/

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

โปรดกรอกข้อมูลเบื้องต้นในฟอร์มติดต่อเรา เพื่อให้เราได้ติดต่อคุณ

 

แบบฟอร์มการติดต่อ