สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 และ ประจำปีการศึกษา 2561

thzh-CNen

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคสิชล ได้รับแจ้ง (ร่าง) รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งบลงทุนและงบรายจ่ายอื่นๆ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเตรียมการดำเนินการ ตามแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดซื้อคุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ คือ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วงเงิน 1,500,000 บาท

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสิชล เรื่อง เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 อ่านประกาศ