สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 และ ประจำปีการศึกษา 2561

thzh-CNen

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคสิชล ให้เตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test: V-NET) โดยได้มีการกำหนดจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) กำหนดจัดสอบในระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2566 กำหนดสอบวันละ 2 รอบ ใช้เวลาสอบรอบละ 180 นาที

วัตถุประสงค์ของการทดสอบเพื่อ

1. เพื่อทดสอบความรู้และประเมินความพร้อมในการเข้าสู่โลกอาชีพ ทักษะในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
3. เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาของประเทศให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาประเทศ

สิ่งที่ผู้เข้าสอบจะได้รับหลังการทดสอบ ได้แก่ 

1. ผลการทดสอบ V-NET  
2. ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (DL) จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (กรณีผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)
3. วุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (กรณีผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)

การเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ ผู้เข้าสอบ 

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบ ผ่านทาง www.niets.or.th
2. เตรียมบัตรแสดงตนและอุปกรณ์การสอบให้พร้อม
3. เดินทางไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง
4. เข้าสอบและปฏิบัติตามระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ

ประกอบด้วย ปากกา

หลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ (ยังไม่หมดอายุ)

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.niets.or.th/th/catalog/view/242