สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ประจำปีการศึกษา 2561 และประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ได้จัดให้มีการสอบปลายภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียด วันและเวลาสอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้

 

ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566