สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ประจำปีการศึกษา 2561 และประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ได้จัดให้มีการสอบปลายภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566 ถึง 15 กันยายน 2566 โดยมีรายละเอียด วันและเวลาสอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้

 

ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566